Loading...

 

Polityka prywatności

 

Część I – definicje i założenia

 1. Definicje:
 • Administrator danych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; Administratorem danych przetwarzanych w ramach funkcjonowania sklepu internetowego jest: BRINTONS AGNELLA Sp. z o. o., ul. Gen. Władysława Andersa 42, 15 – 113 Białystok, NIP 542-020-14-98, REGON 050004520, kapitał zakładowy 23.650.000 zł, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000657107, e-mail: biuro@agnella.pl, strona internetowa: agnella.pl.
 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy, lub do jednego lub więcej szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby.
 • Podmiot danych – każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych odpowiedzialnego za przetwarzanie.
 • Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych, na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z administratorem zgodnie z art. 28 RODO.
 • Polityka niniejsza Polityka Prywatności.
 • Przetwarzanie – każda operacja lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, adoptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegająca na wykorzystywaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, ze zm.).
 • Serwis – serwis sprzedaży on-line dostępny na stronie: agnella.pl.
 • Użytkownik – podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu.
 • Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli osoby, której dane dotyczą, przez co osoba ta, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 1. Brintons Agnella Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych, priorytetowo traktuje kwestię ochrony danych Użytkowników i dokłada najwyższych starań, by dane osobowe były przetwarzane z poszanowaniem prawa, w szczególności przepisów RODO oraz przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych i wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również w poszanowaniu prywatności osób fizycznych.
 2. Do korzystania z wybranych funkcji strony internetowej oraz sklepu internetowego Spółki Brintons Agnella (przede wszystkim do dokonania zakupów w naszym sklepie internetowym), dostępnych pod adresami: www.agnella.pl oraz www.agnellarugs.com, wymagane jest podanie pewnych danych osobowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z innych usług za pośrednictwem naszej strony internetowej (np. wysłanie zapytania), niezbędne może okazać się uzyskanie od osoby, której dane dotyczą, zgody na ich przetwarzanie. Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług oraz w zakresie zgody udzielonej przez Użytkownika.
 3. Za pomocą niniejszej Polityki Prywatności pragniemy poinformować Państwa, dlaczego gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, poinformować o zasadach i celach przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika oraz o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jak i obowiązkach Administratora.

 

Część II – Dane osobowe – informacje ogólne

 1. Głównymi obszarami aktywności Użytkownika związanymi z przetwarzaniem danych osobowych są:
 • Założenie konta,
 • Złożenie zamówienia,
 • Przesłanie zapytania,
 • Zamówienie newslettera,
 • Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej o charakterze marketingowym,
 • Dochodzenie roszczeń (odstąpienie, reklamacja).
 1. Przetwarzane w Serwisie informacje mogą zawierać:
 • Dane osobowe,
 • Dane dotyczące działalności gospodarczej osoby, której dane osobowe przetwarzamy,
 • Dane dotyczące towarów zakupionych przez daną osobę i usług, z których korzysta,
 • Dane zawarte w plikach cookie.
 1. Informacje potrzebne do realizacji celów pozyskiwane są zawsze od osoby, której dane dotyczą – w sposób bezpośredni (np. dane wprowadzone do formularzy), jak również w sposób pośredni (np. informacje zebrane podczas przeglądania naszej strony internetowej, takie jak adresy IP).
 2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży należy podać następujące dane osobowe:
 • Imię nazwisko,
 • Adres zamieszkania lub adres, na który ma zostać wysłany towar / ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy, miejscowość,
 • Adres e-mail,
 • Nr telefonu.
 1. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia, a tym samym zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Administrator może pozyskiwać dodatkowe dane, jak np. numer rachunku bankowego, tylko wtedy, gdy zajdzie potrzeba (np. zwrot należności).
 3. Zakupy w sklepie internetowym Brintons Agnella nie wymagają obowiązkowej rejestracji Użytkownika. Przed dokonaniem zakupu Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem sklepu internetowego oraz Polityką Prywatności.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
 • Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą,
 • Zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • Adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 • Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 2. Administrator dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, w szczególności zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony, pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych. Administrator wdrożył w działalności sklepu i bieżąco aktualizuje podstawowe dokumenty Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

 

Część III – Dane osobowe – klauzule informacyjne

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

BRINTONS AGNELLA Sp. z o. o. jako administrator danych osobowych, mając na względzie przepisy z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), przedstawia informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brintons Agnella Sp. z o. o. . Siedziba Administratora mieści się przy ul. Gen. Wł. Andersa 42, 15-113 Białystok.
 2. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy rodo@agnella.pl oraz listownie na adres siedziby.
 3. W zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane, mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do realizacji usług i zadań przez Brintons Agnella Sp. z o. o., w tym: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury, numer konta bankowego do zwrotu należności, etc.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
 • Zawarcia i realizacji umowy, a także dokonywania rozliczeń w związku ze świadczonymi usługami zgodnie ze standardami e-commerce,
 • Realizowania obowiązków administratora wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, m.in. przechowywania dokumentacji księgowej,
 • Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, celem egzekucji należności oraz reklamacji,
 • Dostarczenia informacji dotyczących towarów oferowanych przez Brintons Agnella Sp. z o. o. (marketing drogą mailową lub smsową),
 • Obsługi kontaktów z klientami i innymi zainteresowanymi osobami, w tym realizacji zapytań,
 • Wysyłki newslettera,
 • Administrowania stroną internetową, na której znajduje się sklep internetowy.

5. W zależności od przypadku, podstawą przetwarzania danych osobowych może być:

 • Zgoda w odniesieniu do realizacji kontaktów, pozostawania w bazie klientów, wysyłki newslettera i informacji handlowych drogą mailową (art. 6 ust. 1 lit. a  RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), która może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych w czasie obowiązywania zgody), przy czym Brintons Agnella Sp. z o. o. pozyskuje zgody na podstawie przepisów RODO, ustawy  o świadczeniu usług elektronicznych i prawa telekomunikacyjnego,
 • Zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b  RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
 • Obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
 • Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą). Powołujemy się na uzasadniony interes Brintons Agnella Sp. z o. o. podczas analizy, rozwoju, usprawniania i optymalizacji strony internetowej (przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, sieci i systemów), prowadzenia marketingu produktów, a także dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, celem egzekucji należności czy reklamacji.
 1. Do danych osobowych zbieranych przez Brintons Agnella Sp. z o. o. mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione i upoważnione osoby oraz podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO (np. podmiotom świadczącym usługi kurierskie, dostawcy usług, m.in. systemów informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (np. operatorom płatności będących odrębnymi administratorami). Dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom komercyjnie.
 2. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane i są przetwarzane (m.in. przez okres przechowywania dokumentacji księgowej wynikający z przepisów prawa), do końca okresów przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową, natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa albo wyrażona przez Państwa zgoda. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 1. Mają Państwo następujące prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach art. 15-22 RODO i nie wyłączają tego przepisy szczególne:
 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
 • Prawo uzyskania kopii danych,
 • Prawo do sprostowania,
 • Prawo do usunięcia danych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej),
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Prawo do przenoszenia danych,
 • Prawo wycofania zgody poprzez mailowe poinformowanie Brintons Agnella Sp. z o. o.,
 • Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych uniemożliwi realizację usług.
 2. Brintons Agnella Sp. z o. o. nie przekazuje danych osobowych do państw, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony.
 3. Odrębnym administratorem danych osobowych Klientów jest operator systemu płatności Przelewy24 (PayPro S.A.). Informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny.

 

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych na portalu  społecznościowym Facebook i Instagram

Brintons Agnella Sp. z o.o. w celu promowania swoich usług i produktów, posiada profil na Facebooku oraz Instagramie, gdzie Użytkownicy profilu mogą zamieszczać treści, w tym zawierające ich dane osobowe. Brintons Agnella Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na profilach, ani nie ma wpływu na to, w jaki sposób dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Facebook i Instagram.

Administrator realizując obowiązek określony w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BRINTONS AGNELLA Sp. z o. o. . Siedziba Administratora mieści się przy ul. Gen. Wł. Andersa 42, 15-113 Białystok. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy rodo@agnella.pl oraz listownie na adres siedziby.
 2. Ma Pani/Pan prawo kontaktować się z Administratorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą/mogą być przetwarzane w celu promocji BRINTONS AGNELLA z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Umieszczenie przez Panią/Pana treści na profilu Administratora na portalu społecznościowym Facebook i Instagram oznacza Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a prowadzenie profilu jest związane z prowadzoną przez Administratora działalnością i stanowi uzasadniony interes prawny administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi finansowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej niegwarantujących odpowiedniego poziomu ochrony, ale z uwagi na sposób funkcjonowania portalu społecznościowego Facebook i Instagram, dostęp do danych może odbywać się zgodnie z regulaminami Facebook.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykorzystywania przez Administratora portalu społecznościowego jako kanału promocji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ale nie dłużej niż do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jednakże z uwzględnieniem postanowień regulaminów oraz funkcjonalności platformy Facebook i Instagram; okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa – w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Administratora działalnością, co stanowi uzasadniony interes prawny Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania (jednakże z uwzględnieniem postanowień regulaminów oraz funkcjonalności platformy Facebook i Instagram).
 8. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu prawo żądania ich usunięcia z zasobów Administratora (jednakże z uwzględnieniem postanowień regulaminów oraz funkcjonalności platformy Facebook i Instagram). W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania przez Administratora.

Należy pamiętać, że platforma Facebook i Instagram jest zintegrowana z ofertą Facebook Inc., stąd możliwe jest, że Facebook i Instagram przetwarza Pani/Pana dane osobowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebooka i Instagram, w tym informacji odnośnie praw i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności, prosimy o kontakt z Facebook Inc. lub zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka i Instagramu: (link:www.facebook.com/policy.php,https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388).

 

Część IV – Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo następujące prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach art. 15-22 RODO i nie wyłączają tego przepisy szczególne:

 1. Art. 7 RODO – prawo do wycofania zgody

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie. Prosimy w tym przypadku o kontakt mailowy na adres rodo@agnella.pl.

 1. Art. 13 i 14 RODO – prawo do informacji

Administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie informacje wypunktowane w treści art. 13 i 14 RODO. Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem  udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14.

 1. Art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 1. Art. 16 RODO – prawo żądania sprostowania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

 1. Art. 17 RODO – prawo żądania usunięcia danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych tylko w sytuacji jeśli zajdą przesłanki wynikające z treści tego przepisu.

 1. Art. 18 RODO – prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w określonych prawem przypadkach. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 1. Art. 19 RODO – prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania

Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

 1. Art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

 1. Art. 21 RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

W  celu dochodzenia swoich praw Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z Administratorem osobiście, pisemnie lub e-mailowo.

 

Część V – Pliki cookie

 1. Brintons Agnella wykorzystuje na swoich stronach internetowych Agnella.pl oraz Agnellarugs.com pliki cookie, które są plikami tekstowymi przechowywanymi w systemie komputerowym przez przeglądarkę internetową. Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z takich plików.
 2. Brintons Agnella gromadzi i wykorzystuje dane pozyskane z plików cookie do tworzenia spersonalizowanych reklam, analizy statystyk stron internetowej, wyświetlania spersonalizowanej treści
 3. Brintons Agnella wykorzystuje pliki cookies Google Ads oraz Facebook Ads w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam na podstawie danych statystycznych, zainteresowań oraz danych demograficznych. Wiele plików cookie zawiera tzw. identyfikator pliku cookie, który jest niepowtarzalny dla każdego takiego pliku. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą zostać przypisane do określonej przeglądarki internetowej, w której przechowywany jest plik cookie.
 4. Korzystając z plików cookie, strony internetowe i serwery mogą rozróżniać poszczególne przeglądarki osób, które je odwiedzają. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.
 5. Dzięki wykorzystaniu plików cookie witryna internetowa Brintons Agnella jest bardziej przyjazna dla użytkownika, jako że pliki te pozwalają lepiej dopasować zawartość wyświetlaną na stronie do jego potrzeb.
 6. Pliki cookie nie są łączone z danymi podanymi przez Użytkownika i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.
 7. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili na czas określony lub na stałe zablokować ustawienia plików cookie na naszej witrynie internetowej, a także usunąć pliki już zapisane poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.
 8. Dezaktywacja plików cookie w przeglądarce internetowej może skutkować zablokowaniem niektórych użytecznych funkcji na naszej witrynie internetowej.

 

Część VI – Przepisy końcowe

 1. Do kwestii regulowanych niniejszą Polityką zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2019.2460 t.j. ze zm.),
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019.123 t.j. ze zm.),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U. L 119 z 4.5.2016 ze zm.),
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1791 ze zm.).
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej bądź  zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych bądź zmiana zasad ochrony prywatności.
 2. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować Użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały. Nowe wersje Polityki Prywatności będą umieszczane na stronie Sklepu Internetowego wraz ze stosownym komunikatem.
 3. Każda zmiana Polityki Prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.