Loading...

 

 

 

 

Regulamin sprzedaży Sklepu Internetowego
obowiązujący od dn. 15.03.2023

 

Rozdział I. Postanowienia wstępne

 

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

 

a) Regulamin – niniejszy Regulamin działalności Sklepu Internetowego,
b) Sprzedawca – BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o., NIP 542-020-14-98, REGON 050004520, Kapitał zakładowy 23.650.000 zł, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000657107, ul. Gen. Władysława Andersa 42, 15 – 113 Białystok, numer telefonu: +48856752551
c) Sklep internetowy lub Sklep – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: www.agnella.pl,
d) Koszyk – skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta, element Sklepu, przy pomocy którego Klient ustala szczegóły swojego zamówienia. Szczegóły te dotyczą: ilości zamawianych produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, sposobu płatności,
e) Towar – produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,
f) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów,
g) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową,
h) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. 2019.1145 z późniejszymi zmianami),
i) Administrator – zgodnie z art. 4 pkt 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, Urz. UE. L Nr 119, str. 1), oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
j) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego agnella.pl (dalej „Sklep”), w szczególności określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną dywanów i chodników opatrzonych etykietą uwzględniającą skład surowcowy warstwy użytkowej oraz rozmiar za pośrednictwem Internetu. Wysyłki zamówionych towarów realizowane są tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności i wszystkimi załącznikami. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest akceptacja wszystkich postanowień Regulaminu i zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Regulamin może zostać zapisany lub wydrukowany z wykorzystaniem standardowych funkcji przeglądarki internetowej (funkcja „Zapisz jako” lub „Drukuj”).
 5. Właścicielem Sklepu i Administratorem danych osobowych jest BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o., NIP 542-020-14-98, REGON 050004520, Kapitał zakładowy 23.650.000 zł, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000657107, ul. Gen. Władysława Andersa 42, 15 – 113 Białystok.
 6. Ze spółką BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o. można skontaktować się pod adresem wskazanym w § 2 ust. 5 lub pod adresem e-mail esklep@agnella.pl.
 7. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.
 8. Do korzystania ze sklepu niezbędne są przeglądarki w następujących wersjach lub nowszych: Safari 11, Internet Explorer 11, Google Chrome 56, Firefox 52.
 9. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe i wolne od wad. Podstawowa oferta handlowa prezentowana w głównym serwisie http://www.agnella.pl nie jest dostępna w Sklepie Internetowym.
 10. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.
 11. Oferta przedstawiona przez Sklep na stronach internetowych nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, a jedynie jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Każde zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu będzie wiążące tylko wówczas, gdy zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę.

 

§ 3. Ceny i oferty promocyjne

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Cena produktu podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta i Sprzedawcę.
 3. Ceny towarów podane na stronie Sklepu nie zawierają kosztów dostarczenia produktów.
 4. Do każdej transakcji wystawiana jest faktura potwierdzająca zawarcie umowy. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie, możliwość przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia. Zmiany nie dotyczą złożonych uprzednio zamówień.
 6. Sprzedawca zastrzega, iż produkty oznaczone jako „Promocyjne” dostępne są do wyczerpania zapasów lub do czasu zakończenia Promocji.

 

Rozdział II. Składanie i realizacja zamówienia

 

§ 4. Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, że zapoznał się z Regulaminem, Polityką prywatności sklepu i zawartą w nich klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz akceptuje zawarte w nich postanowienia.

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy.
 3. Zamówienia w Sklepie Klient może składać wyłącznie poprzez prawidłowo wypełniony formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu www.agnella.pl
 4. Termin dostawy produktów prezentowanych w Sklepie są podane na stronie konkretnego produktu. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku równoległego złożenia zamówień na ten sam towar przez kilku klientów, lub gdy ilość zamawianego przez Klienta towaru jest większa niż ilość dostępna w magazynie, może się zdarzyć, że towar nie będzie dostępny. W takim przypadku zamówienie zostanie anulowane a opłata zwrócona na konto klienta.
 5. W celu umożliwienia Sprzedawcy realizacji zamówienia i tym samym umowy sprzedaży, niezbędne jest podanie danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub inny adres dla dostawy towaru, adres e-mail, numer telefonu. Informacje o przetwarzaniu danych znajdują się w treści § 11 niniejszego Regulaminu.
 6. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając link „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie złożenia zamówienia, w formie wiadomości e-mail z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:
  – danymi Sprzedawcy,
  – danymi Klienta wraz z adresem dostawy,
  – szczegółami zamawianego Towaru,
  – łączną ceną brutto,
  – sposobem i terminem zapłaty.
 1. Potwierdzenie złożenia zamówienia poświadcza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.
 2. Warunkiem uruchomienia procesu realizacji zamówienia jest dokonanie płatności za zamówiony towar. Za dokonanie płatności uznaje się moment wpływu zapłaty na konto Sprzedającego.
 3. Po otrzymaniu zapłaty oraz weryfikacji zamówienia Sprzedawca prześle do Klienta w formie e-maila oświadczenie o przyjęcia Zamówienia – stanowiące potwierdzenie zawarcia umowy. Zamówienie przyjęte otrzyma status „W realizacji” i Sprzedawca rozpocznie przygotowanie zamówienia do wysyłki do Klienta.
 4. Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 5. Sposób płatności

 1. Płatności w sklepie realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

§ 6. Realizacja zamówienia

 1. Przyjęcie zamówienia Klienta do realizacji następuje po weryfikacji zamówienia i otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Przelewy24,
 2. Termin wysyłki towaru liczony w dniach roboczych wyszczególniony jest na stronie produktu. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na czas dostawy wyszczególniony na karcie produktu. Na karcie produktu oznaczone są także produkty dostępne na zamówienie z dłuższymi terminami dostawy, np. 4 tygodnie lub 6 tygodni.
 3. W przypadku złożenia zamówienia na kilka produktów o różnych terminach dostawy Sprzedawca wyśle produkty jedną przesyłką w terminie równym najdłuższemu z terminów dostawy zamówionych produktów, chyba że klient wyrazi chęć wysyłki produktów odrębnie za dodatkową opłatą.
 4. Towary wysyłane są na podany w zamówieniu adres za pośrednictwem firmy kurierskiej. Odbywa się to w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 5. Dostawa jest dokonywana na adres wskazany przez Klienta. Kurier nie ma obowiązku sprawdzania uprawnień osób odbierających przesyłkę pod tym adresem. W przypadku gdy dostawa nie jest możliwa lub znacznie utrudniona z powodu podania przez Klienta błędnego adresu lub odmowy przyjęcia przesyłki – odpowiedzialność za to ponosi Klient.

 

§ 7. Sposób i koszty dostawy Towaru

 1. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane w trakcie składania zamówienia, bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia zamówienia. Koszty dostawy uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia.
 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera prosimy o sprawdzenie, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub naruszenia prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki w momencie jej odbioru i w obecności Kuriera. Jeżeli towar jest uszkodzony, prosimy o spisanie protokołu uszkodzenia, który zostanie podpisany przez Klienta i Kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Sprzedawcy.

 

 

Rozdział III. Prawo odstąpienia, Rękojmia za wady i Reklamacja, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

§ 8. Odstąpienie od umowy Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 1. Zapisy tego paragrafu mają zastosowanie tylko do Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta
 2. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( tj. Dz. U. 2020 poz. 287) oraz art. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019. Poz. 1145) Klient będący konsumentem oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zakupił towar na odległość – za pośrednictwem Sklepu – ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem). Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 4. Oświadczenie Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w sprawie odstąpienia od umowy może być złożone Sprzedającemu w dowolnej formie ujawniającej jego wolę odstąpienia od umowy np.:
  – w formie pisemnej wysłanej na adres Sprzedawcy,
  – pocztą elektroniczną wysłaną na adres esklep@agnella.pl.
 5. W celu ułatwienia Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wykonania prawa odstąpienia od umowy Sprzedawca udostępnia formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może też skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem). Zwrot Towaru przez Konsumenta drogą wysyłki za pobraniem nie jest możliwy, w takim przypadku towar nie zostanie odebrany, w związku z czym Towar uznaje się za niezwrócony.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane otrzymane od Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, z tym zastrzeżeniem, że jeśli Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwraca Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia  i nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta oraz Przedsiebiorcy na prawach konsumenta dowodu jego odesłania (w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej).
 9. Konsument powinien zwrócić towar na adres: BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o., Sklep Internetowy, 15-113 Białystok, ul. Gen. Wł. Andersa 42, z dopiskiem „ZWROT – ESKLEP”.
 10. W celu sprawnej obsługi zwrotu prosimy o dołączenie do zwracanego Towaru formularza zwrotu dostępnego tutaj oraz odesłanie Towaru w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem.
 11. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedającego ponosi Klient.
 12. Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup. Sprzedawca nie weryfikuje z jakiego rachunku nastąpiła płatność za zamówiony Towar, jak również taka weryfikacja nie jest dokonywana przy zwrocie ceny Towaru.

 

§ 9. Rękojmia za wady i Reklamacja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar bez wad. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną są określone przepisami Kodeksy Cywilnego, tj. Dz.U.2019.1145, w szczególności w art. 556 i następne.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  – w formie pisemnej na adres wskazany w § 1 pkt. b Regulaminu.
  – w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@agnella.pl
  – w dowolny inny sposób dostatecznie ujawniający wolę Klienta.
 3. Celem ułatwienia Klientowi złożenia reklamacji Sprzedawca rekomenduje wypełnienie formularza reklamacyjnego stanowiącego zał. nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności:
  – daty zakupu towaru u Sprzedającego i dowodu potwierdzającego ten fakt,
  – rodzaju i daty wystąpienia wady,
  – żądania co do sposobu realizacji reklamacji, np. naprawienia wady, wymiany Towaru, obniżenia ceny, zwrotu pieniędzy w przypadku odstąpienia od umowy,
  – danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. W przypadku, gdy Sprzedawca uzna reklamację za uzasadnioną, poinformuje Klienta o sposobie i terminie jej załatwienia. W zależności od charakteru wady, łatwości i szybkości naprawy lub wymiany towaru Sprzedający może nie uznać żądania i odmiennie rozpatrzyć żądanie zgodnie zasadami określonymi w kodeksie cywilnym.
 6. Jednocześnie ze złożeniem reklamacji klient jest zobowiązany do wysłania produktu do Sprzedawcy, na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany w § 1 ust. 5 regulaminu. Reklamowany towar powinien być zwinięty w rulon i odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana przez Sprzedawcę zostanie odesłany Kupującemu. Sprzedający może w takiej sytuacji obciążyć Kupującego kosztami takiej wysyłki.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.
 8. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt. 8 zdanie pierwsze.
 9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki wysyłając e-mail na adres: esklep@agnella.pl.

 

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta

 1. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie, a Sprzedawca każdorazowo podejmie decyzję w konkretnej sprawie o swoim udziale w pozasądowym rozstrzygnięciu sporu, o czym powiadomi Konsumenta w odpowiedzi na reklamację.
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Sprzedającym korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 3. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą:
 4. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,
 5. zwrócenie się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 6. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 7. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 8. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Platformy ODR znajduje się pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL

 

Rozdział IV Postanowienia wspólne

 

§ 11. Ochrona danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna

 

BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych, mając na względzie przepisy z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), przedstawia informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o. . Siedziba Administratora mieści się przy ul. Gen. Wł. Andersa 42, 15-113 Białystok.
 2. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy rodo@agnella.pl oraz listownie na adres siedziby.
 3. W zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane, mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do realizacji usług i zadań przez BRINTONS AGNELLA Sp. z o. o., w tym: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury, numer konta bankowego do zwrotu należności, etc.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  – zawarcia i realizacji umowy, a także dokonywania rozliczeń w związku ze świadczonymi usługami zgodnie ze standardami e-commerce,
  – realizowania obowiązków administratora wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, m.in. przechowywania dokumentacji księgowej,
  – dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, celem egzekucji należności oraz reklamacji,
  – dostarczenia informacji dotyczących towarów oferowanych przez BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o.  (marketing drogą mailową),
  – obsługi kontaktów z klientami i innymi zainteresowanymi osobami, w tym realizacji zapytań,
  – wysyłki newslettera,
  – administrowania stroną internetową, na której znajduje się sklep internetowy.
 5. W zależności od przypadku, podstawą przetwarzania danych osobowych może być:
  – zgoda w odniesieniu do realizacji kontaktów, pozostawania w bazie klientów, wysyłki newslettera i informacji handlowych drogą mailową (art. 6 ust. 1 lit.  a  RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), która może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych w czasie obowiązywania zgody), przy czym BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o. pozyskuje zgody na podstawie przepisów RODO, ustawy o świadczeniu usług elektronicznych;- zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit.  b  RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);- obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);- prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą). Powołujemy się na uzasadniony interes BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o. podczas analizy, rozwoju, usprawniania i optymalizacji  strony internetowej (przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, sieci i systemów), prowadzenia marketingu produktów, a także dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, celem egzekucji należności czy reklamacji.
 6. Do danych osobowych zbieranych przez BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o. mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione i upoważnione osoby oraz podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO (np. podmiotom świadczącym usługi kurierskie, dostawcy usług, m.in. systemów informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (np. operatorom płatności). Dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom komercyjnie.
 7. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane i są przetwarzane (m.in. przez okres przechowywania dokumentacji księgowej wynikający z przepisów prawa), do końca okresów przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową, natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa albo wyrażona przez Państwa zgoda. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 8. Mają Państwo następujące prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach art. 15-22 RODO i nie wyłączają tego przepisy szczególne:
  – prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
  – prawo uzyskania kopii danych,
  – prawo do sprostowania,
  – prawo do usunięcia danych,
  – prawo do ograniczenia przetwarzania (z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej),
  – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
  – prawo do przenoszenia danych,
  – prawo wycofania zgody poprzez mailowe poinformowanie BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o.,
  – prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych uniemożliwi realizację usług.
 10. BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych do państw, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony.
 11. Odrębnym administratorem danych osobowych Klientów jest operator systemu płatności Przelewy24 (PayPro S.A.). Informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/obowiazekinformacyjny.

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych na portalu społecznościowym Facebook i Instagram

 

BRINTONS AGNELLA sp. z o.o. w celu promowania swoich usług i produktów, posiada profil na Facebooku oraz Instagramie, gdzie Użytkownicy profilu mogą zamieszczać treści, w tym zawierające ich dane osobowe. BRINTONS AGNELLA sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na profilach, ani nie ma wpływu na to, w jaki sposób dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Facebook i Instagram.

Administrator realizując obowiązek określony w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o. Siedziba Administratora mieści się przy ul. Gen. Wł. Andersa 42, 15-113 Białystok. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy rodo@agnella.pl oraz listownie na adres siedziby.
 2. Ma Pani/Pan prawo kontaktować się z Administratorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą/mogą być przetwarzane w celu promocji BRINTONS AGNELLA z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Umieszczenie przez Panią/Pana treści na profilu Administratora na portalu społecznościowym Facebook i Instagram oznacza Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a prowadzenie profilu jest związane z prowadzoną przez Administratora działalnością i stanowi uzasadniony interes prawny administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi finansowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej niegwarantujących odpowiedniego poziomu ochrony, ale z uwagi na sposób funkcjonowania portalu społecznościowego Facebook i Instagram, dostęp do danych może odbywać się zgodnie z regulaminami Facebook.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez: okres wykorzystywania przez Administratora portalu społecznościowego jako kanału promocji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ale nie dłużej niż do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jednakże z uwzględnieniem postanowień regulaminów oraz funkcjonalności platformy Facebook i Instagram; okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa – w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Administratora działalnością, co stanowi uzasadniony interes prawny Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania (jednakże z uwzględnieniem postanowień regulaminów oraz funkcjonalności platformy Facebook i Instagram).
 8. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu prawo żądania ich usunięcia z zasobów Administratora (jednakże z uwzględnieniem postanowień regulaminów oraz funkcjonalności platformy Facebook i Instagram). W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania przez Administratora.

 

Należy pamiętać, że platforma Facebook i Instagram jest zintegrowana z ofertą Facebook Inc., stąd możliwe jest, że Facebook i Instagram przetwarza Pani/Pana dane osobowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebooka i Instagram, w tym informacji odnośnie praw i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności, prosimy o kontakt z Facebook Inc. lub zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka i Instagramu: (Facebook: www.facebook.com/policy.php, Instagram: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388).

 

§ 12 Prawa autorskie i pokrewne

 1. Wszelkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy firmowe i towarowe, które są podawane na stronie internetowej Sklepu są własnością Sprzedawcy. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z materiałami tekstowymi i graficznymi, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo oraz rozwiązaniami informatycznymi są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
 2. Treści te są prawnie chronione w szczególności prawem autorskim i bez zgody Sprzedawcy mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Sprzedawcy, powielane, zmieniane itp. Zawartość strony internetowej Sklepu i jego poszczególnych elementów nie mogą być modyfikowane, kopiowane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Sprzedawca wyrazi na to pisemną zgodę.
 3. Bezprawne użycie zastrzeżonego znaku towarowego w postaci logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.
 4. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

 

§ 13 Polityka cookies

 1. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka) na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

 

§ 14. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.
 2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 3. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 

§ 15. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminu z ważnych powodów, tj. zmiana danych sprzedawcy, zmiana zasad i formy prowadzenia sprzedaży produktów, wprowadzeniu udogodnień lub zmian w związku z obsługa zamówień, wymogi prawne.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem określonym przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 4. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie Klienta po zaakceptowaniu przez niego nowego Regulaminu w trakcie składania zamówienia, o których zostanie powiadomiony. Sprzedawca poinformuje Klientów na stronie głównej sklepu o nowej wersji Regulaminu oraz udostępni wersje Regulaminu sprzed zmian oraz wersję aktualną.
 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne lub niedozwolone, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1. Formularz reklamacyjny

 

…………………………, dn…………. 20…. r.

 

DANE KLIENTA:

 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………….
E-mail:………………………………………………………………………………….
Tel.………………………………………………………………………………….
Nr rachunku bankowego:………………………………………………………………………………….

 

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia towaru:………………………………………………………………………………….
Nazwa towaru

(prosimy o spisanie dokładnej nazwy z  etykiety):

………………………………………………………………………………….
Nr faktury lub innego dowodu zakupu:………………………………………………………………………………….
Wartość towaru w zł:………………………………………………………………………………….

 

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

 

………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………….


Data stwierdzenia wady
……………………………………..

 

 

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny z podaniem kwoty lub proporcji obniżki

(___) odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconych przez Kupującego Kosztów

 

………………………………………………….
(czytelny podpis reklamującego)

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA. Przetwarzanie danych osobowych w związku z reklamacją.

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE. L Nr 119 str. 1 ze zm., zwane RODO), Administrator informuje o tym, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o. . Siedziba Administratora mieści się przy ul. Gen. Wł. Andersa 42, 15-113 Białystok.
 2. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy rodo@agnella.pl oraz listownie na adres siedziby.
 3. Pani/Pana dane osobowe (zawarte w formularzu) przetwarzane są w celu zrealizowania procedury reklamacyjnej.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit.  c  RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom komercyjnie. Dostęp do nich mogą mieć pracownicy i współpracownicy Spółki, usługodawcy, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym przetwarzanie danych powierzane jest w drodze umów powierzenia.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, które nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony, ani też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych determinowany jest okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów Kodeksu cywilnego.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
  –  żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
  – usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
  – przenoszenia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Podanie Pani/Pan danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu jest niezbędne w celu zrealizowania procedury reklamacyjnej.

 

 

Załącznik nr 2. Informacja dla konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

BRINTONS AGNELLA Sp. z o. o.

Sklep Internetowy
Gen. Władysława Andersa 42, 15 – 113 Białystok
email: esklep@agnella.pl

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia do Państwa towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie. Konsument pokrywa koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jeżeli Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem dokonanych przez Konsumenta płatności do dnia otrzymania Towaru. Prosimy odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

 

 

 

Załącznik nr 3. Formularz odstąpienia od umowy

(prosimy o wypełnienie i odesłanie tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o., Sklep Internetowy

15-113 Białystok; ul. Gen. Wł. Andersa 42

e-mail: esklep@agnella.pl

 

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy  sprzedaży następującej/-ych rzeczy:

…………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………

(nazwa produktu z etykiety)

 

 

Data zawarcia umowy:

 

…………………………………………………………………………………
Data odbioru towaru:

 

…………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta:…………………………………………………………………………………
Adres konsumenta:…………………………………………………………………………………
 

 

 

Zwrotu należności proszę dokonać przelewem na rachunek bankowy:

 

Nr rachunku: 

…………………………………………………………………………………

Nazwa banku:…………………………………………………………………………………

 

 

 

…………………………………………………

Podpis konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  …………………………………………………

Data

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA. Przetwarzanie danych osobowych w związku ze zwrotem towaru.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE. L Nr 119 str. 1 ze zm., zwane RODO), Administrator informuje o tym, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BRINTONS AGNELLA Sp. z o.o. . Siedziba Administratora mieści się przy ul. Gen. Wł. Andersa 42, 15-113 Białystok.
 2. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy rodo@agnella.pl oraz listownie na adres siedziby.
 3. Pani/Pana dane osobowe (zawarte w formularzu) przetwarzane są w celu zrealizowania procedury zwrotu towaru i otrzymania zwrotu należności (odstąpienie od umowy) oraz archiwizacji dokumentacji księgowej.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b  RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit.  c  RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom komercyjnie. Dostęp do nich mogą mieć pracownicy i współpracownicy Spółki, usługodawcy, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym przetwarzanie danych powierzane jest w drodze umów powierzenia.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, które nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony, ani też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych determinowany jest okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów Kodeksu cywilnego.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
  –  żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
  – usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
  – przenoszenia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie Pani/Pan danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu jest niezbędne w celu zrealizowania procedury zwrotu towaru i otrzymania zwrotu należności (odstąpienie od umowy).

Załączniki do Regulaminu w formacie PDF: